Ετήσιο όφελος 50.000 ευρώ εξασφάλισε η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ από την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και απόσυρσης των άχρηστων οχημάτων

Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ μεθοδικά και δίνοντας κατευθύνσεις κατέγραψε τον στόλο των οχημάτων που διαθέτει ο Σύνδεσμος. Από την καταγραφή προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου και είχε αφεθεί. Συνέχεια